Γενικοί Όροι Συναλλαγών Αγοραστή Με Εταιρεία ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΕ

  1. Οι πωλήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ του Πωλητή ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΕ και του Αγοραστή, θα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους.
  2. Ο Αγοραστής δηλώνει ότι έκαστο των προσώπων που παραλαμβάνει εμπορεύματα από τον Πωλητή, φέρει ειδική εξουσιοδότηση από τον Αγοραστή για την παραλαβή των εμπορευμάτων αυτών και την υπογραφή του σχετικού τιμολογίου – δελτίου αποστολής .
  3. Εκτός αν άλλως συμφωνείται ρητώς μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων, όπως αναφέρεται στην εκάστοτε επιβεβαίωση παραγγελίας Προϊόντων του Πωλητή, είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός.
  4. Τον κίνδυνο για την τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των Προϊόντων φέρει ο Αγοραστής από τη χρονική στιγμή της παράδοσής τους. Εάν, ωστόσο, ο Αγοραστής δεν προβεί στην συμφωνημένη παραλαβή των Προϊόντων, αυτός φέρει τον σχετικό κίνδυνο από τη χρονική στιγμή, κατά την οποία υποχρεούτο να παραλάβει τα Προϊόντα σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πώλησης Προϊόντων, οπότε και θα θεωρείται ότι έχει συντελεστεί (πλασματικά) η παράδοση.
  5. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση και την ποσότητα των Προϊόντων κατά την παράδοσή τους και με την ανεπιφύλακτη παραλαβή αυτών δηλώνει ότι τα έλεγξε και τα βρήκε δίχως οποιαδήποτε ελαττώματα ή οποιεσδήποτε φθορές / ζημιές.
  6. Τα τιμολόγια πώλησης του Πωλητή εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία εκδόσεως του ολοσχερώς. Η καταβολή του τιμήματος της πώλησης των προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πωλητή που αναγράφονται παρακάτω και θα αποδεικνύεται είτε με αντίγραφο κίνησης καρτέλας πελάτη, την οποία τηρεί η αφενός συμβαλλόμενη, είτε με το αποδεικτικό πληρωμής στον ανωτέρω λογαριασμό, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.
  7. Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή μη ολοσχερούς εξόφλησης του συμφωνηθέντος τιμήματος αγοράς των Προϊόντων, το σύνολο του ποσού που έχει απομείνει κεφαλαιοποιείται, καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και η πρώτη συμβαλλόμενη δικαιούται να εισπράξει το εναπομείναν ποσό δυνάμει της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει και το νόμιμο τόκο υπερημερίας για το ολόκληρο το ποσό που δεν πληρώθηκε από την επομένη ημέρα που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί καθώς και τα εκ της Υποπαραγράφου Ζ.7 περί “Αποζημιώσεως για τα Έξοδα Είσπραξης” του Ν. 4152/2013 δικαιώματα για εύλογη αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης του οφειλόμενου ποσού. Ο Αγοραστής επίσης δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε ένστασής του και ανακοπής του κατά της διαταγής πληρωμής που τυχόν θα εκδοθεί εναντίον του και κάθε ένστασης ή αντίρρησής του κατά του κύρους εκτέλεσης εναντίον του από της πρώτης πράξης μέχρι και της τελευταίας πράξης εκτέλεσης.
  8. Η συμβάσεις πωλήσεων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τις μεταξύ του Αγοραστή και Πωλητή συμβάσεις πωλήσεων, αποκλειστικά αρμόδια συμφωνούνται, τα καθ’ ύλην δικαστήρια του Πειραιά.
Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού IBAN
EUROBANK 0026 0108 72 0200 427469 GR 21 0260 1080 0007 2020 0427 469
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 145/ 470 488 – 69 GR 62 0110 1450 0000 1454 7048 869
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5034 – 073 282 – 977 GR 24 0172 0340 0050 3407 3282 977
ALPHA BANK 345 00 2330 000 167 GR 23 0140 3450 3450 0233 0000 167

image description